Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.islaverde.eu.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca/Usługodawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu na adres Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży tj. dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. na adres Sprzedawcy. 
 8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 10. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy spółce Segura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie, mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w sytuacji w której Klientowi na jego żądanie, została wystawiona faktura VAT Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie odebrania przesyłki, o której wysłaniu nie był wcześniej poinformowani.
 13. Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu płatności i jest posiadanie i przesłanie kopii lub oryginału wystawionego przez nas dokumentu zakupu.

Gwarancja

 1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu prezentowanym na Stronie Sprzedawcy.
 2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta. 
 3. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punktach serwisowych producenta, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą np. telefonicznie lub drogą mailową. 
 4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży. 
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

Reklamacja

 1. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Produktu zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi sprzedaży. 
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
  2. datę i numer Zamówienia,
  3. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
  4. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Produktu w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością,
  5. określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
  6. datę,
  7. podpis Klienta, w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.
 4. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Produktu np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Produkt, chyba że z uwagi na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, w takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 6. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: dostępne są w zakładce strony https://pl.islaverde.eu w podstronie „Kontakt”.
 7. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Produktu zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe np. z powodu wyczerpania sprzętu na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 9. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, po jego naprawie ponosi Sklep.
 10. Jeżeli Produkt dostarczony do Sprzedawcy okaże się sprawny, a jego nieprawidłowe działanie było spowodowane uszkodzoną instalacją lub powstało z innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego kosztami transportu obciąża się Klienta sklepu, a towar odsyłany jest za pobraniem, gdzie kwotę pobrania stanowić będzie koszt wysyłki.

Oświadczenie o odstąpieniu na odległość - Pobierz

Reklamacja - Pobierz